Welkom op de webshop van Godevaart Gereedschappen!


Producten
Bevestigingsmaterialen Electro en verlichting Gereedschappen Mechanische gereedschappen Technische producten Veiligheid Verspanende gereedschappen Bedrijfs- en bedrijfswageninrichting Verlaat het assortiment
Promoties Merken Diensten Over ons Contact

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Godevaart Eyckerman

Artikel 1 Toepassingsgebied

In huidige algemene voorwaarden wordt met “GE” verwezen naar de Godevaart Eyckerman bvba, met zetel te 2930 Brasschaat, Bredabaan 745 en met ondernemingsnummer 0428.890.151. Met “Koper” wordt verwezen naar iedere partij die wenst een overeenkomst te sluiten met GE.

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, verkoopsovereenkomsten en leveringen van of met GE, tenzij en slechts voor zover schriftelijk in andere zin overeengekomen. Deze algemene voorwaarden primeren op de voorwaarden die van de Koper of van een derde uitgaan.

Waar vermeld, zullen de bepalingen enkel van toepassing zijn op de koop door een "consument"; dit is iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden aankopen verricht.

Artikel 2 Offertes

De offertes van GE gelden, tenzij anders vermeld op de offerte zelf, voor een periode van één maand. Elk order van de Koper bindt de Koper, doch GE zal slechts gebonden zijn na schriftelijke bevestiging van deze order door GE.

In geval van annulering door de Koper van zijn bestelling, zal deze laatste aan de GE een forfaitaire en conventionele schadevergoeding verschuldigd zijn van 10 % van het bedrag van de bestelling, als de goederen specifiek (geen standaard stock artikel) besteld of ontwikkeld zijn, dan is de koper het volledige bedrag verschuldigd. Indien de Koper handelt in de hoedanigheid van consument zal hij recht hebben op dezelfde schadevergoeding in geval van annulering door GE.

Informatie dewelke betrekking heeft op de goederen en hun gebruik alsook hun technische specificaties gelden slechts als onderdeel van de overeenkomst in zoverre de overeenkomst er uitdrukkelijk naar verwijst.

Artikel 3 Prijs

De vermelde/getoonde prijzen zijn in euro en exclusief BTW, taksen en eventuele andere kosten die ten laste vallen van de Koper (bijv. transportkosten) tenzij anders vermeld.

Artikel 4 Levering

Tenzij anders overeengekomen, vindt de levering plaats in de bedrijfslokalen van GE door afhaling door de Koper. De overeengekomen leveringstermijnen en leveringsdata zijn slechts indicatief en binden GE niet. De Koper zal dan ook in geen enkel geval gerechtigd zijn op schadevergoeding indien de levering is vertraagd.

Artikel 5 Betalingsmodaliteiten

Behoudens bijzondere vermelding op de factuur, zijn de goederen bij de levering contant betaalbaar op de zetel van GE.

Betalingstermijnen vermeld op bestellingen van de klant worden altijd als nietig beschouwd.

In geval van niet-betaling op de vervaldag zal op het factuurbedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd zijn van 10 % per jaar.

Tevens zal in geval van niet-betaling op de vervaldag van rechtswege en zonder ingebrekestelling het factuurbedrag met 10% worden verhoogd bij wijze van schadevergoeding.

Wanneer de Koper handelt in de hoedanigheid van consument zal hij indien GE haar leveringsverplichting niet nakomt eveneens recht hebben op de bovenstaande in dit artikel opgenomen interest en schadevergoeding. Op facturen onder de € 25 exclusief BTW wordt een administratiekost toegepast van € 12,5 exclusief BTW. Voor alle vragen ivm facturatie die afwijken van onze standaard wordt een administratiekost toegepast van € 5 exclusief BTW per factuur.

Artikel 6 Eigendomsvoorbehoud

De eigendom van het verkochte goed zal pas worden overgedragen op de Koper na integrale betaling van de prijs overeengekomen voor de verkoop van dit goed. Niettegenstaande hetgeen voorafgaat, zullen de risico’s van het verlies of de vernietiging van het verkochte goed integraal worden gedragen door de Koper vanaf het moment dat hem het verkochte goed werd geleverd.

De Koper aan wie het verkochte goed werd geleverd voor de integrale betaling van de overeengekomen prijs voor de verkoop van dit goed, zal op dit verkochte goed een teken aanbrengen dat duidelijk leesbaar weergeeft dat het gezegde goed eigendom blijft van de GE en verwittigt er, indien nodig, de schuldeiser-pandhouder en de verhuurder per aangetekend schrijven van met kopie aan GE.

Artikel 7 Contractuele wanprestatie en uitdrukkelijk ontbingding beding

In geval van contractuele wanprestatie, faillissement of gerechtelijk akkoord van de Koper zal GE steeds gerechtigd zijn de overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, dan wel de uitvoering van haar verbintenissen op te schorten.

Artikel 8 Non-conformiteit en verborgen gebreken

De Koper controleert de goederen zo snel mogelijk na aankomst op hun plaats van bestemming en stelt GE met aangetekend schrijven in kennis van zichtbare gebreken binnen een termijn van 8 dagen, te rekenen vanaf de leveringsdatum.

Indien de geleverde goederen zouden behept zijn met verborgen gebreken, stelt de Koper GE hiervan per aangetekend schrijven in kennis binnen een termijn van 5 dagen nadat het verborgen gebrek werd geconstateerd of had moeten geconstateerd worden.

De goederen worden geacht in overeenstemming te zijn met de overeenkomst, ondanks kleine discrepanties die gebruikelijk zijn bij individuele transacties of bij bestaand handelsgebruik tussen partijen, met dien verstande dat Koper in zodanige gevallen gerechtigd is tot prijsaftrek die gebruikelijk is bij individuele transacties of bij bestaand handelsgebruik tussen partijen.

Artikel 9 Garantie - Algemeen

GE garandeert gedurende 1 jaar na levering dat de door haar geleverde goederen deugdelijk en van zodanige kwaliteit zijn, dat zij voldoen aan de eisen die er redelijkerwijs van kunnen verwacht worden.

Gebreken welke ontstaan door enig handelen of nalaten evenals door niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen van enige verplichting door de Koper of door derden, dan wel door overmacht (zoals gedefinieerd in artikel 11), vallen niet onder de door GE gegeven garantie.

Indien de Koper zich beroept op garantie, is GE gerechtigd om ter beoordeling van de vraag of dat beroep al dan niet terecht wordt gedaan, de geleverde goederen te onderzoeken. Indien naar oordeel van GE het beroep op de garantie terecht is gedaan:

a. neemt zij die zaken terug en vervangt deze door deugdelijke exemplaren,

b. herstelt zij of doet zij de geleverde zaken herstellen,

c. betaalt zij aan de Koper een vergoeding die niet hoger kan zijn dan het voor die zaken gefactureerde en betaalde bedrag,

Garantie kan geen betrekking hebben op gebreken aan geleverde goederen, indien deze direct of indirect het gevolg zijn van slijtage, onzorgvuldig gebruik, of van een door een ander dan GE aan de geleverde zaken aangebrachte verandering of verrichte werkzaamheid.

Ieder beroep op garantie dient zo spoedig mogelijk, doch in elk geval binnen 1 jaar na levering schriftelijk en van een behoorlijke toelichting voorzien bij GE te zijn ingediend, bij gebreke waaraan ieder recht op garantie is vervallen.

Artikel 10 Garantie - Consumenten

Voor consumenten geldt de wettelijke waarborg van 2 jaar:

1) Deze waarborg dekt enkel een gebrek aan overeenstemming dat reeds bestaat bij de levering van de goederen. Zijn bijgevolg onder meer uitgesloten:

a. alle rechtstreekse of onrechtstreekse schade na de levering veroorzaakt aan het toestel en door het toestel, alsook zijn inhoud;

b. onderdelen of hulpstukken die regelmatig dienen te worden vervangen;

c. defecten ten gevolge van brand, waterschade, bliksem, ongevallen, natuurrampen;

d. defecten veroorzaakt door opzet, nalatigheid of door een onoordeelkundige behandeling, slecht onderhoud of abnormaal gebruik of het gebruik van het toestel strijdig met de voorschriften van de fabrikant;

e. schade ten gevolge van een commercieel, professioneel of collectief gebruik van het apparaat.

2) Het gebrek aan overeenstemming dient binnen de twee maanden na vaststelling worden gemeld.

3) De waarborg is enkel geldig indien men een beroep doet op de naverkoopdienst van GE. Indien de klant rechtstreeks een beroep doet op de fabrikant, zijn de eventuele kosten te zijnen laste. In geval van tussenkomst door een niet door GE aangewezen derde, vervalt de garantie.

Artikel 11 Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van GE jegens de Koper is uitdrukkelijk beperkt tot haar garantieverplichting. Elke vordering uit hoofde van bedrijfsschade en/of andere vormen van indirecte of gevolgschade is uitgesloten.

Indien en voor zover GE, ondanks het gestelde in §1 in enig geval toch aansprakelijk wordt gehouden, dan is de aansprakelijkheid van GE jegens de wederpartij steeds beperkt tot het factuurbedrag van het product in verband waarmee de aansprakelijkheid is vastgesteld.

De Koper vrijwaart GE tegen alle aanspraken van derden wegens schade waarvoor GE krachtens het bepaalde in deze algemene voorwaarden niet aansprakelijk is.

Artikel 12 Overmacht

Een partij is niet aansprakelijk voor niet-nakoming van haar verplichtingen, in zoverre zij aantoont:

a. dat de niet nakoming te wijten was aan een beletsel buiten haar wil, en

b. dat van haar redelijkerwijs niet verwacht kon worden rekening te houden met het beletsel en de gevolgen hiervan voor haar vermogen tot nakoming van haar verplichtingen ten tijde van het sluiten van de overeenkomst

c. dat zij zit beletsel of de gevolgen ervan niet redelijkerwijs had kunnen voorkomen of ondervangen.

Een partij die weet heeft gekregen van dergelijk beletsel zal de Koper hiervan onverwijld in kennis stellen. De andere partij dient tevens te worden geïnformeerd indien de grond tot ontheffing ophoudt te bestaan. Indien zodanige kennisgeving is uitgebleven, is de in gebreke blijvende partij aansprakelijk voor vergoeding van de schade die anders had kunnen worden voorkomen.

Een grond voor ontheffing onder dit beding ontslaat de in gebreke blijvende partij van aansprakelijkheid voor schadevergoeding, boetes en andere contractuele sancties, met uitzondering van de verplichting rente over de verschuldigde bedragen te betalen voor zolang en voor zover zodanige grond blijft bestaan.

Indien de gronden voor ontheffing van aansprakelijkheid langer dan 6 maanden voortduren, is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst door middel van opzegging te beëindigen.

Artikel 13 Intellectuele eigendom

De Koper verwerft naar aanleiding van de overeenkomst in geen geval enig intellectueel eigendomsrecht van de door haar aangekochte goederen.

Artikel 14 Geschillenbeslechting

Op alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is het Belgisch recht van toepassing. De toepassing van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Alle geschillen voortvloeiende uit offertes/aanbiedingen en overeenkomsten, zullen bij uitsluiting van andere gerechten, worden voorgelegd aan de rechtbanken van het gerechtelijk Arrondissement te Antwerpen.

Vragen?
We helpen jou zo snel mogelijk op weg!

Godevaart Eyckerman - Bredabaan 745, B-2930 Brasschaat - Tel +32 3 651 83 40 - welkom@godevaart.be - BTW: BE 0428.890.151